Obwieszczenia

 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 2 stycznia 2019r. o zarządzonych wyborach sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:15:22.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 15 stycznia 2019r. o zarządzonych wyborach Sołtysa Sołectwa Stoki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-01-16 14:17:05.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia 2019r. o zarządzonych wyborach Sołtysa Sołectwa Ziółkowo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:55:48.
 
 Obwieszczenie Nr 1/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 stycznia 2019r. o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Wojewoda Podlaski | Data wprowadzenia: 2019-01-23 08:27:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2019r. dot. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 278 (obręb 25) w miejscowości Sucha Wieś, Gmina Raczki , pow. suwalski , woj. podlaskie”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-02-07 08:21:50.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2019r. dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-02-14 15:21:30.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 25 lutego 2019r. dot. ,,Stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q = 800 m3/h wraz z układem redukcyjno – pomiarowym w miejscowości Raczki, część działki nr 44/7, w obrębie 0026 Dowspuda , pow. suwalski , woj. podlaskie”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-02-26 11:27:51.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 5 marca 2019r. o podjęciu przez Radę Gminy Raczki Uchwały Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018r. dot. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi DOWSPUDA”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2019-03-06 08:46:30.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 5 marca 2019r. o podjęciu przez Radę Gminy Raczki Uchwały Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018r. dot. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RACZKI

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2019-03-06 08:47:32.
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:28:38.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 15 marca 2019r. dot. ,, Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 278 ( obręb 0025) w miejscowości Sucha Wieś Gmina Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:11:22.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 21 marca 2019r. dot. ,,Budowa wolnostojącego masztu antenowego – wieża aluminiowa o wysokości 20,0 m; przekroju trójkątnym połączona sztywno dołem z podstawą, dodatkowo usztywniona trzema odciągami linowymi zamocowanymi do podstawy na działce o nr ewidencyjnym 74/2 w obrębie Podwysokie w Gminie Raczki , pow. suwalski , woj. podlaskie”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-03-21 14:50:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 21 marca 2019r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża ,,SUCHA WIEŚ I” na części działki nr 232 w obrębie Sucha Wieś

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-03-21 14:57:48.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 2 kwietnia 2019r. dot. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 82/5 (obręb 22) w miejscowości Małe Raczki, Gmina Raczki , pow. suwalski , woj. podlaskie”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-04-03 11:30:14.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 9 kwietnia 2019r. dot. ,,Przebudowa drogi gminnej –ulicy Sportowej w Raczkach” w obrębie ewidencyjnym Raczki na działkach o nr ewidencyjnych : 925; 935/22; 935/26; 936/1; 937/1; 1012; 1048; 1050

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-04-09 14:24:39.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2019r. dot. Budowa budynku inwentarskiego – obory o obsadzie do 60 DJP ze zbiornikiem na ścieki sanitarne, płyty obornikowej ze zbiornikiem na spływy wody deszczowej oraz silosu naziemnego , dwukomorowego na kiszonkę ze szczelnym zbiornikiem na odcieki kiszonkarskie na działce o nr ewidencyjnym 60 w miejscowości Wierciochy w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-04-18 08:38:12.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 kwietnia 2019r. dot. ,, Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 278 ( obręb 0025) w miejscowości Sucha Wieś Gmina Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-04-24 11:27:47.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 26 kwietnia 2019r. dot. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym82/5 ( obręb 0022) w miejscowości Małe Raczki w Gminie Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-04-26 12:51:45.
 
 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2019r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Wojewoda Podlaski | Data wprowadzenia: 2019-04-29 14:56:38.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 06 maja 2019 roku dotyczące ,, Rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy”

Opublikowane przez: Paweł Kruszewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-05-09 14:54:36.
 
 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dot. budowy drogi ekspresowej S61

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Wojewoda Warmińsko - Mazurski | Data wprowadzenia: 2019-05-24 08:17:27.
 
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Wierciochy - Szczodruchy - Wojnasy"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: RDOŚ | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:23:24.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 czerwca 2019r. o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dot. ,, Budowa ogólnodostępnej przystani kajakowej z urządzeniami budowlanymi i urządzeniami wodnymi wraz z zagospodarowaniem terenu, na którą składa się budowa: urządzenia ochrony przed powodzią, pomosty, kładki, nabrzeże ze slipem kajakowym, bulwar, miejsce wykorzystania do kąpieli, ogólnodostępna plaża, budynek przystani oraz obiektu schroniska turystycznego, w obrębie Dowspuda w gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-06-13 08:53:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2019r. dot. ,, Budowa ogólnodostępnej przystani kajakowej z urządzeniami budowlanymi i urządzeniami wodnymi wraz z zagospodarowaniem terenu, na którą składa się budowa: urządzenia ochrony przed powodzią, pomosty, kładki, nabrzeże ze slipem kajakowym, bulwar, miejsce wykorzystania do kąpieli, ogólnodostępna plaża, budynek przystani oraz obiektu schroniska turystycznego, w obrębie Dowspuda w gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-06-28 14:56:51.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 10 lipca 2019r. dot. ,, Eksploatacji złoża piasku w kat. C1, na działce nr 923, obręb 0019 Raczki , gmina Raczki, powiat suwalski, woj. podlaskie”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-07-11 13:46:10.
 
 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dot. budowy drogi ekspresowej S61

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Wojewoda Warmińsko - Mazurski | Data wprowadzenia: 2019-08-07 15:08:12.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 13 sierpnia 2019r. dot. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki w km 6+009,5 – 7+680 polegającego na utwardzeniu nawierzchni jezdni na długości 1,67 km”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-08-13 12:02:23.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 19 sierpnia 2019r. dot. budowa stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q = 800 Nm3/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym w miejscowości Dowspuda, gmina Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2019-08-19 13:30:35.
 
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: RDOŚ | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:04:25.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 29 sierpnia 2019r. dot. budowa oświetlenia zewnętrznego terenuprzy budowanym Posterunku Policji w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2019-08-29 15:28:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 23 września 2019r. dot. ,, Wykonanie urządzenia do poboru wody podziemnej o zdolności poboru większej niż 10 m3/h”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-09-24 14:14:32.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 23 września 2019r. dot. ,, Budowa Miejsca obsługi Podróżnych MPO II Rudniki Północ przy drodze ekspresowej S61 jezdnia lewa strona w km 4 + 750,00, w tym: budowy stacji paliw, wolnostojącej restauracji, dróg manewrowych z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz obiektów i urządzeń budowlanych zapewniających możliwość użytkowania projektowanego miejsca obsługi podróżnych”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-09-24 14:16:33.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 27 września 2019r. dot. ,,Przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki w km 6 + 009,5 – 7 + 680 polegającej na utwardzeniu nawierzchni jezdni na długości 1,67 km”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-09-30 09:18:13.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 8 października 2019r. dot. zalicznikowej instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu zlokalizowanego na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 779/2 i 580/7, położonych w obrębie ewid. 0019 – RACZKI, w gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2019-10-08 13:25:31.
 
 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 8 października 2019r. dot. „Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn- Budzisko (gr. państwa). Zadanie nr 3: odcinek węzeł Wysokie- m. Raczki od km 42+765,51 do km 62+936,02”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Wojewoda Warmińsko - Mazurski | Data wprowadzenia: 2019-10-10 15:36:30.
 
 Zawiadomienie dot. "Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) Zadanie nr 3: odcinek wżeł Wysokie gm. Raczki od km 42+765,51 do km 62+936,02"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Wojewoda Warmińsko - Mazurski | Data wprowadzenia: 2019-10-15 08:01:06 | Data modyfikacji: 2019-10-15 08:01:25.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 14 października 2019r. dot. ,,Wykonanie urządzenia do poboru wody podziemnej o zdolności poboru większej niż 10 m3/h

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-10-15 08:05:56.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 15 października 2019r. dot. wykonanie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa PE100 na terenie gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2019-10-16 07:39:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki dot. "Budowy
linii energetycznej napowietrzno-kablowej SN-15kV,
linii energetycznej napowietrzno-kablowej
nN-0,4kV, stacji transformatorowej SN/nN oraz
złączy kablowych nN-0,4kV w obrębie Wierciochy" 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki dot. "Budowy linii energetycznej napowietrzno-kablowej SN-15kV, linii energetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV, stacji transformatorowej SN/nN oraz złączy kablowych nN-0,4kV w obrębie Wierciochy"

Opublikowane przez: Paweł Kruszewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2019-10-18 13:16:23.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 30 października 2019r. dot. budowę stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q=800 Nm3/h wraz z układem redukcyjno – pomiarowym oraz infrastrukturą towarzyszącą

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2019-10-30 14:46:23.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 listopada 2019r. dot. ,,Wykonanie urządzenia do poboru wody podziemnej o zdolności poboru większej niż 10 m3/h na działce o nr ewidencyjnym 40/1 w obrębie Szkocja , gmina Raczki , powiat suwalski, województwo podlaskie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-11-07 14:40:56.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 listopada 2019r. dot. rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2019-11-13 11:29:12.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2019r. dot. wykonanie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa PE100 na terenie gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2019-11-20 12:33:56.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 20 listopada 2019r. dot. wykonanie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa PE100 na terenie gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2019-11-20 12:38:35.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2019r. dot. ,,Budowa Miejsca Obsługi Podróżnych MOP II Rudniki Północ przy drodze ekspresowej S61 jezdnia lewa strona w km 4 + 750,00, w tym: budowy stacji paliw, wolnostojącej restauracji, dróg manewrowych z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz obiektów i urządzeń budowlanych zapewniających możliwość użytkowania projektowanego miejsca obsługi podróżnych”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-11-29 15:36:43.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 2 grudnia 2019r. dot. usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania to jest z działki nr 191 w obrębie ewidencyjnym Bakałarzewo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-12-02 13:26:05.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 6 grudnia 2019r. dot. przedsięwzięcia, polegającego na: ,, Rozbudowie i przebudowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dowspuda na działce o nr ewidencyjnym 44/10, Gmina Raczki, powiat suwalski, Województwo Podlaskie”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-12-06 15:06:15.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 9 grudnia 2019r. dot. ,, Rozbudowie i przebudowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dowspuda na działce o nr ewidencyjnym 44/10, Gmina Raczki, powiat suwalski, województwo podlaskie”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-12-09 08:58:59.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 16 grudnia 2019r. dot. Budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Raczki zlokalizowanego na części nieruchomości oznaczonej nr ewid. 44/10 położonej w obrębie 0026 - Dowspuda, w gminie Raczki

Opublikowane przez: Paweł Kruszewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2019-12-16 15:31:04.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 16 grudnia 2019r. dot. ,, Budowa ogólnodostępnej przystani kajakowej z urządzeniami budowlanymi i urządzeniami wodnymi wraz z zagospodarowaniem terenu, na którą składa się budowa: urządzenia ochrony przed powodzią, pomosty, kładki, nabrzeże ze slipem kajakowym, bulwar, miejsce wykorzystania do kąpieli, ogólnodostępna plaża, budynek przystani oraz obiektu schroniska turystycznego, w obrębie Dowspuda w gminie Raczki na działkach o nr ewidencyjnych 42/2, 93/9, 75, 85, 81,92

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-12-17 12:47:38.

Zobacz:
   Archiwum ogłoszeń
Data wprowadzenia: 2019-12-17 12:47:38
Autor: Bogusław Konieczny
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski