Komisje Rady

 

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisje rewizyjną.
W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy.
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez radę gminy
Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący. Przewodniczącego, jego zastępcę oraz pozostałych członków komisji wybiera rada gminy.

KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodniczący - Leszek Staniszewski

 

Zastępca Przewodniczącego - Antoni Sutuła

 

Członek - Artur Tylman

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2003-01-31 14:12:00 | Data modyfikacji: 2018-11-20 14:28:35.
 

POZOSTAŁE KOMISJE

Rada gminy może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
Pracami komisji kieruje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, wybierani przez członków komisji.
Zakres działania, kompetencje i skład osobowy komisji doraźnej określa rada gminy w uchwale o powołaniu komisji.
Do zadań komisji stałych należy: występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady gminy, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę gminy lub inne komisje.
Komisje stałe pracują zgodnie z planem pracy przedkładanym radzie gminy oraz składają jej sprawozdanie ze swojej dzialalności w ciągu roku.

Zasady i tryb działania komisji okresla Statut Gminy Raczki.

 

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-02-04 14:47:00 | Data modyfikacji: 2006-12-14 09:25:27.
 

KOMISJA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 

Przewodniczący - Wiesław Kłoczko

 

 Zastępca Przeowdniczącego - Jan Olszewski

 

Członek - Romuald Kwiatkowski

 

Członek - Jan Król

Przedmiotem działania Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu:

  • inwestycji gminnych.
  • dróg gminnych,
  • ochrony środowiska,
  • rolnictwa,

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2003-01-31 14:21:00 | Data modyfikacji: 2018-11-29 10:45:09.
 

KOMISJA OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ I BUDŻETU

 

Przewodniczący - Piotr Naruszewicz

 

Zastępca Przewodniczącego - Witold Bartoszewicz

 

Członek - Janusz Krzykwa 

 

Członek - Katarzyna Olfier - Halicka

 

Członek - Ewa Ostapowicz

Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu:

  • oświaty,
  • kultury,
  • pomocy społecznej i spraw mieszkaniowych,
  • porządku publicznego,
  • budżetu gminy,
  • turystyki, kultury fizycznej i sportu,

%MCEPASTEBIN%

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2003-01-31 14:25:00 | Data modyfikacji: 2018-11-29 10:53:36.
 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY RACZKI

 

Przeowdniczący - Jan Król

 

Zastepca Przewodniczącego - Ewa Ostapowicz

 

Członek - Antoni Sutuła

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2018-11-20 14:34:28 | Data modyfikacji: 2018-11-29 10:45:53.
Data wprowadzenia: 2018-11-20 14:34:28
Data modyfikacji: 2018-11-29 10:45:53
Autor: Andrzej Czuper
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski