Jednostki pomocnicze

 

Jednostki pomocnicze Gminy Raczki - sołectwa

Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: :

  1. nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
  2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
  3. organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
  4. zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
  5. zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

  1. sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
  2. rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2003-02-04 15:14:00 | Data modyfikacji: 2019-01-28 09:48:33.
 

Na terenie gminy Raczki znajdują sie 34 Sołectwa, w których funkcję Sołtysów wybranych na okres kadencji pełnią:


1. Bakaniuk - Marcin Nideraus


2. Bolesty - Ewa Bokuniewicz


3. Chodźki - Tomasz Dziekoński


4. Franciszkowo - Marek Jurewicz


5. Jankielówka - Tadeusz Kozłowski


6. Jaśki - Jan Olszewski


7. Józefowo - Jan Król


8. Koniecbór - Zygmunt Górski


9. Korytki - Michał Czuper


10. Krukówek - Adam Iwaszko


11. Kurianki Pierwsze - Jan Chodkiewicz


12. Kurianki Drugie - Ewa Więcko


13. Lipowo - Andrzej Naruszewicz


14. Lipówka - Piotr Bielecki


15. Małe Raczki - Wojciech Żukowski


16. Moczydły - Marzanna Skrocka


17. Planta - Grzegorz Laszkowski


18. Podwysokie - Stefan Czarniecki


19. Rabalina - Szymon Czarniecki


20. Raczki - Stanisław Lik


21. Rudniki - Ewa Kozłowska


22. Sidory - Anna Więcko


23. Słoboda - Grzegorz Harasim


24. Stoki - Łukasz Kwiatkowski


25. Sucha Wieś - Marcin Faltyn


26. Szczodruchy - Sławomir Bokuniewicz


27. Szkocja - Henryk Renowicki


28. Wasilówka - Mirosław Lis


29. Wierciochy - Małgorzata Pydych


30. Witówka - Dorota Kotarska


31. Wronowo - Ewelina Justyna Jasionowska - Sieńkowska


32. Wysokie - Marzena Karaś


33. Ziółkowo - Paweł Romanowski


34. Żubrynek - Stanisław Karaś


 


 

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 10:05:02 | Data modyfikacji: 2019-01-30 08:08:31.
 
 Uchwalenie statutów sołectw położonych na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2003-04-15 12:09:49 | Data modyfikacji: 2018-12-14 09:53:59.
Statuty Sołectw: 

Bakaniuk

Bolesty

Chodźki

Franciszkowo

Jankielówka

Jaśki

Józefowo

Koniecbór

Korytki

Krukówek

Kurianki Pierwsze

Kurianki Drugie

Lipowo

Lipówka

Małe Raczki

Moczydły

Planta

Podwysokie

Rabalina

Raczki

Rudniki

Sidory

Wasilówka

Wierciochy

Słoboda

Witówka

Stoki

Sucha Wieś

Wronowo

Szczodruchy

Wysokie

Ziółkowo

Szkocja

Żubrynek

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 12:00:21 | Data modyfikacji: 2016-01-27 12:00:31.
Data wprowadzenia: 2016-01-27 12:00:21
Data modyfikacji: 2016-01-27 12:00:31
Autor: Andrzej Czuper
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski