Podatki i opłaty

 
Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się między innymi dochody stanowiące wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.
Gmina nie ma uprawnień do ustalania podatków stanowiących jej dochody, posiada natomiast uprawnienia do decydowania o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna.
W ramach uprawnień gminy wyłączne kompetencje do ustalania wysokości stawek,nie wyższych jednak od określonych ustawowo posiada rada gminy.  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:43:33.
 

Rachunek pomocniczy:


03 9367 0007 0030 0300 0198 0191  w BS Rutka Tartak O/Raczki -


- podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa, targowa, adiacencka,   za wieczyste użytkowanie, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, czynsze za najem lokali,  budynków i gruntów,  wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu należnych odsetek bankowych, wpływy za korzystanie ze środowiska, wpływy ze sprzedaży mienia, darowizny, wpływy z usług, za zajęcia pasa drogowego, za reklamy, wpływy z należności funduszu alimentacyjnego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-12-13 10:19:38.
Formularze podatkowe obowiązujące od 01.07.2019
r. 

Deklaracja podatek od nieruchomości

Informacja o nieruchomościach

Deklaracja podatek rolny

Informacja o gruntach

Deklaracja podatek leśny

Informacja o lasach

Deklaracja podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji podatku od środków transportowych

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2019-07-01 08:06:13.

Zobacz:
 Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2008/2009 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
Data wprowadzenia: 2019-07-01 08:06:13
Autor: Marianna Zackiewicz
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski