Rejestr Instytucji Kultury

 

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Raczki prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.); ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) przez wyznaczonego pełnomocnika.

Rejestr obejmuje następujące dane i informacje:

numer wpisu do rejestru;
 datę wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów;
 pełną nazwę instytucji kultury wynikającej ze statutu;
 skróconą nazwę instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut;
 siedzibę i adres instytucji kultury;
 oznaczenie organizatora instytucji kultury;
 oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury;
 akt o utworzeniu instytucji kultury;
 akt o nadaniu statutu instytucji kultury.

Dane zawarte w Rejestrze Instytucji Kultury udostępnia się przez:
otwarty dostęp do zawartości rejestru – jest bezpłatny i odbywa się za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raczki, w którym udostępnia informację publiczną;
wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej odbywa się na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej – (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Opłatę należy uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Raczki lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Raczki: 03 9367 0007 0030 0300 0198 0191 w BS Rutka Tartak O/Raczki. Jednocześnie zgodnie z §10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26 stycznia 189 w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury można przeglądać w godzinach urzędowania tj. w godzinach od 7.30 – 15.30 w Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, pokój 1.

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADOZNY PRZEZ GMINĘ RACZKI

Księga rejestrowa instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach

Księga rejestrowa instytucji kultury - Gminny Osrodek Kultury w Raczkach

Wniosek o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Raczki (format doc)

Wniosek o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Raczki (format pdf)

Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Raczki (format doc)

Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Raczki (format pdf)

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:58:53.
Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:58:53
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski