Planowanie przestrzenne

 
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy.
Studium określa politykę przestrzenną gminy oraz zasady zagospodarowania przestrzennego gminy.
W planach zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania przestrzennego i warunki zabudowy terenu, uwzględniając zapisy studium oraz odrębne przepisy.
Uchwalanie studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu ich zgodności z ustaleniami studium należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.
Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane.  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-11 14:47:31.
 
 Uchwała Nr XXII/143/01 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Krystyny Majewskiej | Data wprowadzenia: 2003-01-27 11:03:00 | Data modyfikacji: 2004-03-22 09:48:15.

Załącznik do uchwały - plan

 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Krystyny Majewskiej | Data wprowadzenia: 2003-03-10 11:53:00 | Data modyfikacji: 2004-03-22 09:48:32.
 
 Uchwała Nr IV/25/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bolesty (PLAN NIEOBOWIĄZUJĄCY ) Ustalenia planu zmienione Uchwałą Nr IV/19/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2003-04-15 12:03:28 | Data modyfikacji: 2013-12-17 09:38:07.
 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Krystyny Majewskiej | Data wprowadzenia: 2003-05-12 08:58:02 | Data modyfikacji: 2004-03-22 09:48:42.
 
 Uchwała Nr XV/76/04 z dnia 16 marca 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki (PLAN W CZĘŚCI ZMIENIONY Uchwałą Nr XVI/88/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki „Nad Rospudą”)

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-03-19 14:14:43 | Data modyfikacji: 2013-12-17 09:39:26.

Załacznik do uchwały - mapa sytuacyjno-wysokościowa

 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Krystyny Majewskiej | Data wprowadzenia: 2004-03-22 09:55:07 | Data modyfikacji: 2004-03-23 09:40:46.
 
 Uchwała Nr IV/19/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-04-23 11:31:18.
 
 Uchwała Nr XVI/88/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki „Nad Rospudą”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-08-29 13:06:14.
 
 Uchwała Nr XXVII/166/13 Rady Gminy Raczki z dnia 25 wrzesnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2013-10-30 08:33:38.
 
 Uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowpsuda

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:27:21.
 
 Zał Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:34:15 | Data modyfikacji: 2015-09-25 11:34:23.
 
 Zał Nr 2 do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:29:33.
 
 Uchwała Nr XX/168/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2017-05-10 07:44:43.
 
 Uchwała Nr XXI/179/17 Rady Gminy Raczki z dnia 31 maja 2017r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki ,,Nad Doliną Rospudy’’

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2017-06-07 15:15:51.
Data wprowadzenia: 2017-06-07 15:15:51
Autor: Romuald Dzienis
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski