Nieodpłatna pomoc prawna

 

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

UL. ŚWIERKOWA 60, 16-400 SUWAŁKI (POK. NR 19)

CZYNNY CODZIENNIE W DNIACH PRACY

 STAROSTWA POWIATOWEGO
W SUWAŁKACH

W GODZINACH 11:30 – 15:30

 

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ UDZIELAJĄ ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI WSKAZANI PRZEZ STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PRYZMAT W SUWAŁKACH KRS 0000145638

 

PONIEDZIAŁEK – NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ UDZIELA ADWOKAT LUB RADCA PRAWNY

 

WTOREK - NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ UDZIELA ADWOKAT LUB  RADCA PRAWNY

           specjalizacja dyżuru w zakresie zabezpieczenia społecznego

ŚRODA - NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ UDZIELA ADWOKAT LUB  RADCA PRAWNY

 

CZWARTEK - NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ UDZIELA ADWOKAT LUB RADCA PRAWNY

 

PIĄTEK - NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ UDZIELA ADWOKAT LUB RADCA PRAWNY

 

 Więcej informacji wraz z listą jednostek nieodpłatnego poradnictwa:

http://www.powiat.suwalski.pl/kat/nieodplatna-pomoc-prawna-2019

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,  lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatna pomoc prawna  przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

UMÓWIENIE WIZYTY

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu:

87 565 92 02

 

Oprócz dokonywania zgłoszeń telefonicznych można również dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail):

 

npp@powiat.suwalski.pl

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście,
oraz osobom doświadczającym trudności  w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2018-12-31 09:00:54 | Data modyfikacji: 2019-05-30 09:47:03.
Data wprowadzenia: 2018-12-31 09:00:54
Data modyfikacji: 2019-05-30 09:47:03
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski