Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Raczki
Menu góra
Strona startowa SAMORZĄD GMINNY Jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, bieżące, menu 99 - BIP - Urząd Gminy Raczki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach

Adres:   

Nowe Osiedle 2    16-420 Raczki   

tel. (87) 56-85-046

e-mail: gops_raczki@op.pl, pomoc@gops-raczki.pl

Kierownik: JUSTYNA SADOWSKA - KURZYNA 

Godziny pracy:    - od poniedziałku do piątku: od godz. 7:30 do godz. 15:30   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach jest gminną jednostką organizacyjną wykonującą zadania pomocy społecznej w gminie. W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593)

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenia na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej 
 • obywatelom  państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenia na pobyt

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa 
 • sieroctwa 
 • bezdomności 
 • bezrobocia 
 • niepełnosprawności 
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby 
 • przemocy w rodzinie 
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze 
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 
 • alkoholizmu lub narkomanii 
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń 
 • pracy socjalnej 
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej 
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej 
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych 
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w zakresie ustalonym ustawą

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowy należy:

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka 
 • sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej 
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym 
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych 
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych 
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego 
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem 
 • praca socjalna 
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych 
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną 
 • dożywianie dzieci 
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym 
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu 
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego 
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników

Do zadań własnych gminy należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych 
 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze 
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki 
 • podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych 
 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:  

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych 
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęska żywiołową lub ekologiczną 
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej udzielanie są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą zainteresowanej  lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.

Osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia pomocy społecznej musza spełniać kryteria wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Przyznanie świadczeń następuje w formie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Udzielanie świadczeń w postaci pracy socjalnej i poradnictwa, a także przyznanie biletu kredytowanego  nie wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego,  wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.  Wywiad przeprowadza pracownik socjalny. Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

Decyzje w sprawiach świadczeń  powinny być wydane w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach, w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

Od dnia 1 stycznia 2005r. do zakresu działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach należy również realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.734, z późn.zm.)

BIP: http://www.gops.raczki.biuletyn.net/?bip=1&cid=22&bsc=N

Metryka

sporządzono
2020-01-02 przez
udostępniono
2020-01-02 00:00 przez Zalewski Mariusz
zmodyfikowano
2022-03-09 09:28 przez Zalewski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3043
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.