Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raczki
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa i ochrony środowiska Stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa i ochrony środowiska

KARTY INFORMACYJNE

1

Sprawa: Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 12, tel. (87) 56-86-418
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw rolnictwa i ochrony środowiska
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Załączniki: Zgoda właściciela - jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem
Opłaty:

1. Opłata skarbowa: - 2. Ustalana w decyzji  opłata za usunięcie drzew  - opłatę ustala się na podstawie stawki  zależnej od obwodu pnia, rodzaju i gatunku drzewa.

3. Ustalana w decyzji opłata za usunięcie krzewów - stawka za usunięcie krzewów z powierzchni jednego metra kwadratowego - 200 zł.

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew określa minister właściwy do spraw środowiska. Ustawa o ochronie przyrody precyzuje w jakich przypadkach nie pobiera sie opłat za usunięcie drzew (m. in. , na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)

 

2

Sprawa: Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 12, tel. (87) 56-86-418
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw rolnictwa i ochrony środowiska
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli (utrzymywanie psa) rasy uznawanej za agresywną
Opłaty: Opłata skarbowa: - od zezwolenia - 82 zł
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Wykaz ras psów uznawanych za agresywne, ustalony w obowiązujących przepisach obejmuje następujące rasy psów: 1) amerykański pit bull terrier, 2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin, 3) buldog Amerykański, 4) dog argentyński, 5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), 6) tosa inu,7) rottweiler, 8) akbash dog, 9) anatolian karabash, 10) moskiewski stróżujący, 11) owczarek kaukaski. Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Zapłaty skarbowej mozna dokonać gotówką w kasie urzędu (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

 

 

3

Sprawa: Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 12 tel. (87) 56-86-413
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw rolnictwa i ochrony środowiska
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Załączniki obowiązkowe:1.       poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

2.       raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;

3.       karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;

4.       wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);

5.       wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

6.       dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:

205 zł  - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

17 zł    - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Inne załączniki:

1.       mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000, inwestycja liniowa także 1:2000, z zakreślonym terenem inwestycji

2.       mapa poglądowa 1:2000, 1:5000 lub 1:10 000 z naniesioną lokalizacją inwestycji

3.       inne ............................................................................................................................................

 

Opłaty: Opłata skarbowa: od decyzji - 205 zł
Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z kpa, postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem wójta, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnegodata wytworzenia2020-01-02
data udostępnienia2020-01-02
sporządzone przez
opublikowane przezMariusz Zalewski
ilość odwiedzin1178
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, tel.: +48 87 56 85 925, fax: +48 87 56 86 410, ug@raczki.pl, www.raczki.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@