Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raczki
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Stanowisko d/s obsługi informatycznej, spraw wojskowych, kultury fizycznej i ochrony zdrowia Stanowisko d/s obsługi informatycznej, spraw wojskowych, kultury fizycznej i ochrony zdrowia
Sprawa: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 10 tel. (87) 56-86-426
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw obsługi informatycznej urzędu, kultury fizycznej i ochrony zdrowia
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Załączniki: 1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców, 2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, 3) pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 4) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
Opłaty: Opłata skarbowa:
Opłata za wydanie zezwolenia: Przed wydaniem zezwolenia należy wnieść na rachunek gminy opłatę w wysokości: 1) za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - 525 zł, 2) za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 525 zł, 3) za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu - 2.100 zł.
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy. Zezwolenia wydaje się oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Raczkach o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w  sprawie uchwalenia liczby punktów alkoholowych na terenie gminy. Na postanowienie GKRPA stronie służy zażalenie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim wnoszą, w trzech równych ratach, opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można dokonać gotówką w kasie urzędu (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

 

 
Sprawa: Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 10 tel. (87) 56-86-426
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw obsługi informatycznej urzędu, kultury fizycznej i ochrony zdrowia
Wymagane dokumenty: Oświadczenie
Opłaty:

Gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości:

I. Opłaty roczne za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia:

1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 II. Opłatę, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu(z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 III. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt II wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt I.

 

 

Termin załatwienia sprawy:

 Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, płatności dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 1) Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu kwotę opłaty należy wyliczyć w następujący sposób:

  • kwota opłaty = 525,00 zł ÷ liczba dni w roku × ilość dni do końca roku kalendarzowego

2) Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu kwotę opłaty należy wyliczyć w następujący sposób:

  • kwota opłaty = 2100,00 zł ÷ liczba dni w roku × ilość dni do końca roku kalendarzowego

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych (na podst. art. 11¹ ust 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

  Opłata skarbowa : 17 zł - za pełnomocnictwo

 Opłaty wnosi się w kasie Urzędu Gminy lub na konto

03 9367 0007 0030 0300 0198 0191  w BS Rutka Tartak O/Raczki 

Tryb odwoławczy:

 

Nie przysługuje

Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

 

 
Sprawa: Wpis/zmiana/zawieszenie/wznowienie/wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalności Gospodarczej
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 10, tel. (87) 56-86-426
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw obsługi informatycznej urzędu, kultury fizycznej i ochrony zdrowia
Wymagane dokumenty:

 CEIDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do pobrania ze strony:

https://prod.ceidg.gov.pl/

Opłaty: Wszystkie czynności związane z CEIDG są nieodpłatne
Termin załatwienia sprawy: Przekształcenie formularza CEIDG-1 na formę elektroniczną, przesłanie formularza do CEIDG, niezwłocznie, do 2 dni
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie wykonania przekształcenia.  
Uwagi:

Ustalony formularz zgłoszenia  jest obowiązkowy.data wytworzenia2020-01-02
data udostępnienia2020-01-02
sporządzone przez
opublikowane przezMariusz Zalewski
ilość odwiedzin750
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, tel.: +48 87 56 85 925, fax: +48 87 56 86 410, ug@raczki.pl, www.raczki.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@