Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Raczki
Menu góra
Strona startowa Załatwianie spraw Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej, bieżące, menu 40 - BIP - Urząd Gminy Raczki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej

Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej

KARTY INFORMACYJNE

1

Sprawa:

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 12, tel. (87) 56-82-311

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Informację nie wymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Opłaty:

Opłata za udostępnienie informacji: Wyszukiwanie i przeglądanie w urzędzie dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne. Za wyszukiwanie informacji, sporządzenie kopii dokumentów oraz ich przesłanie pobiera się opłaty według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat.

Termin załatwienia sprawy:

Informację udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem wójta, w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

2

Sprawa:

Zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 12, tel. (87) 56-82-311

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Raczki w zakresie;

Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami*

Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt*

Prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych*

Prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części* Załączniki: Zgoda właściciela - jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem

Opłaty:

1. Opłata skarbowa: - 616zł. ( płatna na konto przy składaniu wniosku. Podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy

  3

Sprawa:

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 12, tel. (87) 56-82-311

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Załączniki: Zgoda właściciela - jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem

Opłaty:

1. Opłata skarbowa: - 2. Ustalana w decyzji  opłata za usunięcie drzew  - opłatę ustala się na podstawie stawki  zależnej od obwodu pnia, rodzaju i gatunku drzewa.

3. Ustalana w decyzji opłata za usunięcie krzewów - stawka za usunięcie krzewów z powierzchni jednego metra kwadratowego - 200 zł.

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew określa minister właściwy do spraw środowiska. Ustawa o ochronie przyrody precyzuje w jakich przypadkach nie pobiera sie opłat za usunięcie drzew (m. in., na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)

4

Sprawa:

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 12, tel. (87) 56-82-311

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli (utrzymywanie psa) rasy uznawanej za agresywną

Opłaty:

Opłata skarbowa: - od zezwolenia - 82 zł

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne, ustalony w obowiązujących przepisach obejmuje następujące rasy psów:

1) amerykański pit bull terrier,

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin,

3) buldog Amerykański,

4) dog argentyński,

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),

6) tosa inu,

7) rottweiler,

8) akbash dog,

9) anatolian karabash,

10) moskiewski stróżujący,

11) owczarek kaukaski.

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Zapłaty skarbowej mozna dokonać gotówką w kasie urzędu (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

5

Sprawa:

Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 12, tel. (87) 56-82-311

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Załączniki obowiązkowe:

1.       poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

2.       raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;

3.       karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;

4.       wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);

5.       wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

6.       dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:

205 zł  - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

17 zł    - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Inne załączniki:

1.       mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000, inwestycja liniowa także 1:2000, z zakreślonym terenem inwestycji

2.       mapa poglądowa 1:2000, 1:5000 lub 1:10 000 z naniesioną lokalizacją inwestycji

3.       inne

 

Opłaty:

Opłata skarbowa: od decyzji - 205 zł

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z kpa, postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem wójta, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego

 

6

 

Sprawa:

Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 12, tel. (87) 56-82-311

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym Załączniki: - kopia mapy zasadniczej - z naniesionymi budynkami, jeżeli nieruchomość jest zabudowana (inwentaryzacja powykonawcza) - wypis z rejestru gruntów lub dokument potwierdzający własność /zarząd/ nieruchomości

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

Tryb odwoławczy:  

Nie ma zastosowania

Uwagi:

Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje z urzędu lub na wniosek właściciela (zarządcy) nieruchomości. O oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym zawiadamia się na piśmie zarządcę i właściciela nieruchomości. Załączony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Metryka

data wytworzenia
2020-01-02
data udostępnienia
2020-01-02
sporządzone przez
opublikowane przez
Paweł Kruszewski
ilość odwiedzin
1032
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.