Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raczki
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Załatwianie spraw  / Urząd Stanu Cywilnego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego

 

KARTY INFORMACYJNE

1

Sprawa: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-428
Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności:

1) z rejestru mieszkańców

 

2) z rejestru PESEL -  jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 Ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności

Wymagane dokumenty: - wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, oraz rejestru PESEL, Formularz - dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych, - dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych, - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
Opłaty:

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych - 31 zł.1)

17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli wnioskodawca wystepuje za pośrednictwem pełnomocnika) - nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstepnemu, zstepnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmawiającej udostępnienia.  
Uwagi:

Sporządzenie wniosku na załączonym formularzu jest obowiązkowe. Dane są udostępniane, jeżeli żądanie wynika wprost z przepisów prawa lub jeżeli wnioskodawca wskaże wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączy stosowny dokument. 
 

 

Sprawa:

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-428

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności.

Wymagane dokumenty:

Organ gminy wydaje zaświadczenie o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu na wniosek zainteresowanej osoby złożony osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Opłaty:

- za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu – 17 zł;

- za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł;

Zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia określa ustawa o opłacie skarbowej.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest złożenie do sprawy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłaty można dokonać w punkcie obsługi w Urzędzie Gminy Raczki bezgotówkowo lub na rachunek bankowy: 03 9367 0007 0030 0300 0198 0191

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Wymagane dokumenty:

 - wniosek o wydanie zaświadczenia;

 - dowód osobisty lub paszport;

 

4

Sprawa: Udostępnianie spisu wyborców
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-428
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności
Wymagane dokumenty: Wniosek o udostępnienie spisu wyborców w wyborach
Opłaty: Opłat nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy:

Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów.

 W przypadku wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w spisie – wydanie decyzji następuje w ciągu 3 od dnia wniesienia reklamacji.

Tryb odwoławczy: Na decyzję w sprawie odmowy uwzględnienia reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu, wnoszący reklamacje lub osoba skreślona ze spisu może wnieść skargę do Sądu Rejonowego w Suwałkach, za pośrednictwem wójta, w terminie ..................* od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi: Spis udostępnia się do wglądu w miejscu i czasie podanym do publicznej wiadomości przez wójta niezwłocznie po sporządzeniu spisu. Formularz wniosku jest obowiązkowy.
Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony czy został w spisie uwzględniony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

5

Sprawa: Wpisanie do rejestru wyborców / skreślenie z rejestru wyborców
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-428
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Deklaracja

Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców

Opłaty: Opłat nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: 5 dni od dnia wniesienia wniosku
Tryb odwoławczy: Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Suwałkach, za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji
Uwagi:

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A dotyczy obywateli polskich: - stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, - nigdzie niezamieszkałych,  stale przebywający na obszarze gminy, - zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały.

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B oraz pisemna deklaracja dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych na podstawie i w zakresie określonych w ustawach do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularze wniosków i deklaracji są obowiązkowe.

6

Sprawa: Udostępnianie rejestru wyborców
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-428
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności
Wymagane dokumenty: Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
Opłaty: Opłat nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Udostępnienie rejestru wyborców następuje niezwłocznie. W przypadku wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców – wydanie decyzji następuje w ciągu 3 dni od dnia wniesienia reklamacji.
Tryb odwoławczy: Na decyzję w sprawie odmowy uwzględnienia reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru, wnoszący reklamacje lub osoba skreślona z rejestru może wnieść skargę do Sądu Rejonowego w Suwałkach, za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi: Formularz wniosku jest obowiązkowy.

7

Sprawa: Zgłoszenie pobytu czasowego
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-428
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności
Wymagane dokumenty: -wypełniony druk meldunkowy Formularz „zgłoszenie pobytu czasowego, na którym  właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdził fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu -dowód osobisty lub paszport -odpis skrócony aktu urodzenia dziecka w przypadku pierwszego zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa -cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienia lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust.1 pkt 2 lub art. 206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz.1650) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a -członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości:

- 17,00 zł za zaświadczenie o zameldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca zameldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia) - 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik) wzór pełnomocnictwa Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku , za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie zameldowania.
Uwagi: Zgłoszenia zameldowania dokonuje osoba obowiązana do zameldowania się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu, w przypadku obywateli polskich i obywateli Unii Europejskiej najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec nie będący obywatelem Unii Europejskiej obowiązany jest do zgłoszenia zameldowania najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy w nowym miejscu pobytu czasowego skutkuje wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca zameldowana na pobyt czasowy. Zaświadczenie o zameldowaniu wydaje się na wniosek osoby zgłaszającej zameldowanie.

9

Sprawa: Zgłoszenie pobytu stałego
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-428
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności
Wymagane dokumenty:

- wypełniony druk meldunkowy Formularz „zgłoszenie pobytu stałego”, na którym  właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdził fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu - dowód osobisty lub paszport - odpis skrócony aktu urodzenia dziecka w przypadku pierwszego zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany - obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

Opłaty: 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik) wzór pełnomocnictwa Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku , za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie zameldowania.
Uwagi: Zgłoszenia zameldowania dokonuje osoba obowiązana do zameldowania się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu, w przypadku obywateli polskich i obywateli Unii Europejskiej najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec nie będący obywatelem Unii Europejskiej obowiązany jest do zgłoszenia zameldowania najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały w nowym miejscu pobytu stałego skutkuje wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca zameldowana na pobyt stały. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie meldującej się zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały

 

11

Sprawa: Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-428
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności
Wymagane dokumenty:

- druk Formularz „zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy” - dowód osobisty, lub paszport   - pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości:

- 17,00 zł za zaświadczenie o zgłoszeniu powrotu (jeśli osoba zgłaszająca wnosi o wydanie zaświadczenia) - 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli osobę zgłaszającą wymeldowanie reprezentuje pełnomocnik) wzór pełnomocnictwa Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Uwagi: Osoba, która zgłosiła wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a powróciła do kraju, obowiązana jest zgłosić swój powrót osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwej ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, lub opiekun prawny.

12

Sprawa: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-428
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności
Wymagane dokumenty:

- druk Formularz "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" - dowód osobisty lub paszport - pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości:

17,00 zł za zaświadczenie o wymeldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia) 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli osobę zgłaszającą wymeldowanie reprezentuje pełnomocnik) wzór pełnomocnictwa Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Uwagi: Zgłoszenia wymeldowania dokonuje osoba obowiązana do wymeldowania się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu stałego. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można także dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu stałego

13

Sprawa: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-428
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności
Wymagane dokumenty: - druk Formularz "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" - dowód osobisty lub paszport - pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia
Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości:

- 17,00 zł za zaświadczenie o wymeldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia) - 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli osobę zgłaszającą wymeldowanie reprezentuje pełnomocnik) wzór pełnomocnictwa Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie
Tryb odwoławczy i opłaty: Nie dotyczy
Uwagi: Zgłoszenia wymeldowania dokonuje osoba obowiązana do wymeldowania się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu czasowego. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. Osoba opuszczająca miejsce pobytu czasowego jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się, jeżeli okres tego pobytu odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu

14

Sprawa: Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-428
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności
Wymagane dokumenty: - druk  „zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”’ - dowód osobisty lub paszport - pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości:

- 17,00 zł za zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu (jeśli osoba zgłaszająca wnosi o wydanie zaświadczenia) - 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli osobę zgłaszającą wymeldowanie reprezentuje pełnomocnik) wzór pełnomocnictwa Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Uwagi: Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązana jest zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu z zamiarem stałego pobytu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego tam pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszeń wyjazdu, o których mowa wyżej, dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego, w organie gminy właściwej ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, lub opiekun prawny

15

Sprawa: Wydanie/wymiana  dowodu osobistego
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, tel. (87) 56 86 428
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności
Wymagane dokumenty:

Każdy pełnoletni obywatel polski, który mieszka w Polsce, musi mieć ważny dowód osobisty.  Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez 10 lat.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa:

- osoba, która ukończyła 18 lat i nie posiada jeszcze dowodu osobistego,

- osoba, która nie ukończyła 18 lat – jeśli do ukończenia 18 lat pozostało mniej niż 30 dni,

- osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych lub upływu terminu ważności,

- rodzic, opiekun prawny albo kurator – mogą złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci  od 13 do 18 roku życia),

- osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu,

- osoba, która chce posiadać dowód osobisty z warstwą elektroniczną,

Do wniosku o dowód osobisty należy dołączyć:

- fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 34/45 mm, wykonaną na jednolitym tle, bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie, - zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę, twarz powinna zajmować 70-80% fotografii,

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Opłaty: opłat nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: 30 dni
Tryb odwoławczy: Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie
Uwagi: Formularz wniosku jest obowiązkowy.

 

Sprawa:

Nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych

Jeśli Twoje dane osobowe, dane twojego dziecka, lub osoby,  którą się opiekujesz ( w tym seria i numer dowodu osobistego) zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób (kradzież tożsamości) w pierwszej kolejności należy powiadomić organy ścigania. Osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie, że dokonano takiego powiadomienia. Z takim potwierdzeniem można zgłosić fakt nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych w  urzędzie gminy albo przez internet. Po zgłoszeniu urzędnik nieważni dowód osobisty. Można również dokonać zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osoby, od której masz pełnomocnictwo.
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, tel. (87) 56 86 428
Komórka odpowiedzialna:

- Stanowisko pracy ds. meldunkowych i ewidencji ludności;

- Urząd Stanu Cywilnego;

Wniosek można też złożyć w dowolnym  urzędzie na terenie RP.
Wymagane dokumenty:

 Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz do wglądu:

-potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego, lub dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ

albo

- decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) stwierdzającą naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego;

- w przypadku zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonanego w formie dokumentu elektronicznego, do zgłoszenia załącza się dokument elektroniczny;

- dokument, który potwierdzi, że jesteś pełnomocnikiem – jeśli działasz jako pełnomocnik;

- dokument, który potwierdzi, że jesteś opiekunem lub kuratorem ( np. orzeczenie sądu);

Opłaty: opłat nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: urzędnik od razu unieważni dowód osobisty;
Tryb odwoławczy: nie przysługuje
Uwagi: Formularz wniosku jest obowiązkowy.

 

 

Sprawa: Utrata albo uszkodzenie dowodu osobistego
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, tel. (87) 56 86 428
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności
Wymagane dokumenty:

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Opłaty: opłat nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Uwagi: Formularz wniosku jest obowiązkowy.

16

Sprawa: Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-427
Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej złożony nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Załączniki: 1) opinia Komendanta Miejskiego Policji zawierająca informację o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych zagrożeniach, 2) opinia Państwowej Straży Pożarnej zawierająca informację o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy i zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu, 3) opinia Pogotowia Ratunkowego zawierająca informację o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, 4) opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 5) graficzny plan obiektu lub terenu , na którym odbędzie się impreza, zawierający: - oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych, - oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych - oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, - informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów, 6) regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej, 7) program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępniania ich uczestnikom imprezy masowej, 8) informację (z wyłączeniem informacji podanych w ustalonym formularzu wniosku) o: - liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana , - mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informacja o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku, - informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, - stanie liczebnym organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowych i informacyjnych, 9) wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (jeżeli informacji tej nie podano we wniosku) 10) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy, 11) szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, 12) polisę ubezpieczeniową (jeżeli wstęp na imprezę jest odpłatny), 13) pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki. 14) informację o zainstalowanych urządzeniach utrwalających przebieg imprezy.
Opłaty: Opłata skarbowa: - od zezwolenia – 82,00 zł.
Termin załatwienia sprawy: W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Uwagi: Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy do roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz wójt wydaje zezwolenia na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w ciągu roku. W przypadku zmiany terminu imprezy masowej organizator imprezy na 7 dni przed jej terminem zawiadamia Wójta Gminy oraz Policję i wszystkie służby ratownicze, które wydały opinie. Wójt Gminy wydaje decyzje o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej w przypadku zmiany warunków bezpieczeństwa decydujących o wydaniu zezwolenia na przeprowadzenie tej imprezy. Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie urzędu(pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

 

 
 
 
 

17

Sprawa: Zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-428
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania Dowód osobisty do wglądu
Opłaty: Opłat nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie
Tryb odwoławczy: Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. Opłat nie pobiera się.
Uwagi: Zaświadczenie wydaje się na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów. Zaświadczenia wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej. Odbiór zaświadczenia – osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano PESEL wyborcy. Formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

18

Sprawa: Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-414
Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC
Wymagane dokumenty: 1. Odpisy skrócone aktów urodzenia 2. Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone osobiści przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego 3. Odpisy z akt stanu cywilnego potwierdzające stan cywilny osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (dotyczy osób będących wcześniej w innym związku małżeńskim) 4. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (do wglądu) Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo dodatkowo składa dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego
Opłaty: Opłata skarbowa: - od sporządzenia aktu małżeństwa - 84,00 zł  
Termin załatwienia sprawy: Po upływie miesiąca od dnia złożenia zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Opłat nie pobiera się.
Uwagi: W przypadku zezwolenia kierownika urzędu stanu cywilnego na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, wnosi się opłatę skarbową od decyzji w wysokości 39,00 zł. Zapłaty opłaty skarbowej  można dokonać gotówka w kasie urzedu (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

19

Sprawa: Zaświadczenie stwierdzające możliwość prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-427
Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Załączniki: - odpis skrócony aktu urodzenia - dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli osoba wcześniej pozostawała w związku małżeńskim - pisemne zapewnienie, złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że osoba nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Opłaty: Opłata skarbowa:
- od zaświadczenia – 38,00 zł.
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca
Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Uwagi: Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania. Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy. Zapłaty opłaty skarbowej dokonać można gotówką w kasie urzędu (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

20

Sprawa: Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa przed duchownym ze skutkami w prawie polskim
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-427
Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC
Wymagane dokumenty: Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Załączniki: - odpisy skrócone aktów urodzenia - dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli osoba uprzednio pozostawała w związku małżeńskim - cudzoziemiec składa dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego
Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które uzupełnione, podpisane i doręczone przez duchownego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa stanowi podstawę sporządzenia aktu małżeństwa.
Opłaty:

Opłata skarbowa: - - od sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł.

Termin załatwienia sprawy: Wydanie zaświadczenia – nie później niż w terminie 7 dni Sporządzenie aktu małżeństwa – najpóźniej w następnym dniu roboczym po doręczeniu zaświadczenia przez duchownego
Tryb odwoławczy i opłaty: W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub odmowy sporządzenia aktu małżeństwa, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Uwagi: Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania. Odbiór 3 –egzemplarzy odpisów skróconego aktu małżeństwa następuje osobiście ( mogą zostać wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez strony). Zapłaty opłaty skarbowej dokonać można gotówką w kasie urzędu (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

21

Sprawa: Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-427
Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC
Wymagane dokumenty: Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą Załączniki: - oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego oraz jego tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula - odpis właściwego aktu stanu cywilnego (aktu małżeństwa, aktu urodzenia), w zależności od rodzaju aktu, który wnioskodawca zamierza umiejscowić.
Opłaty: Opłata skarbowa: - - - od decyzji – 50,00 zł.
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca
Tryb odwoławczy: Odmowa wpisu następuje w formie decyzji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Uwagi: Wpisania aktu zagranicznego do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy. Zapłaty  opłaty skarbowej można dokonać  gotówką w kasie urzędu (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

22

Sprawa: Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel.(87) 56-86-427
Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC
Wymagane dokumenty: Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego Załączniki: Postawą sprostowania aktu są przede wszystkim akty stanu cywilnego. Zasadą jest, że akt późniejszy prostuje się w oparciu o akt wcześniejszy: - akt urodzenia – na podstawie aktu małżeństwa rodziców - akt małżeństwa – na podstawie aktów urodzenia osób, które zawarły małżeństwo - akt zgonu – na podstawie aktu urodzenia lub aktu małżeństwa osoby zmarłej
Opłaty: Opłata skarbowa: - - - od decyzji – 39,00 zł.
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca
Tryb odwoławczy:

Odmowa sprostowania aktu następuje w formie decyzji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi: Akt podlega sprostowaniu jedynie w przypadku oczywistego błędu pisarskiego. Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówka w kasie urzędu (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.
 
 
 
 

23

Sprawa: Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-427
Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC
Wymagane dokumenty: 1. Dowód osobisty 2. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie
Opłaty: Opłata skarbowa: - od innych czynności urzędu stanu cywilnego – 11,00 zł
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni
Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Uwagi: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składa się osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie urzędu (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

24

Sprawa: Rejestracja zgonu i sporządzenie aktu zgonu
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-427
Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC
Wymagane dokumenty: Osoba zgłaszająca zgon składa: - kartę zgonu - dowód osobisty osoby zmarłej
Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni
Tryb odwoławczy i opłaty: Od decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Uwagi: Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności: - małżonek lub dzieci zmarłego - najbliżsi krewni lub powinowaci - osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon - osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o tym przekonały - administrator domu, w którym nastąpił zgon. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu obwiązany jest szpital lub zakład. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin.

25

Sprawa: Rejestracja urodzin i sporządzenie aktu urodzenia
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-427
Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC
Wymagane dokumenty: Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka urodzonego poza zakładem opieki zdrowotnej, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim przedstawia: - pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położna lub zakład opieki zdrowotnej - odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka - dowody osobiste rodziców dziecka Jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, osoba zgłaszająca urodzenie powinna przedstawić: odpis skrócony aktu urodzenia matki (jeżeli jest ona panną) , odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona), odpis skrócony aktu zgonu (jeżeli matka dziecka jest wdową)
Opłaty: Opłat nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni
Tryb odwoławczy i opłaty: Od decyzji w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Uwagi: Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani : ojciec, matka dziecka (jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala) lekarz lub położna. Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej do zgłoszenia urodzenia zobowiązany jest zakład opieki zdrowotnej.

26

Sprawa: Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka przez jego ojca
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-427
Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC
Wymagane dokumenty: 1. Dowody osobiste rodziców 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona) lub odpis skrócony aktu zgonu (jeżeli matka dziecka jest wdową)
Opłaty: Opłat nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni
Tryb odwoławczy i opłaty: Od decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Uwagi: Uznanie dziecka następuje poprzez złożenie przez ojca dziecka odpowiedniego oświadczenia do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Uznanie dziecka musi być dokonane za zgodą matki dziecka.

27

Sprawa: Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-427
Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC
Wymagane dokumenty: Odpis skrócony aktu małżeństwa Dowody osobiste
Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni
Tryb odwoławczy i opłaty: Od decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Uwagi: Nadanie dziecku nazwiska męża matki następuje na skutek zgodnego oświadczenia małżonków złożonego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie można złożyć do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności.

28

Sprawa: Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-427
Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego Do wglądu: dokument tożsamości
Opłaty: Opłata skarbowa: - - od sporządzenia odpisu zupełnego – 33,00 zł, - od sporządzenia odpisu skróconego – 22,00 zł, - od zaświadczenia: o dokonanych wpisach w księdze lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi – 24 zł
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
Tryb odwoławczy i opłaty: Odmowa wydania aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia nastepuje w drodze decyzji administracyjnej od której istnieje mozliwość wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Uwagi: Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się: - odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, - zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, - zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego. Z wnioskiem może zwrócić się osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, jeżeli wykażą w tym interes prawny. Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie urzędu (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

29

Sprawa: Zezwolenie na założenie szkoły publicznej lub placówki przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-428
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności
Wymagane dokumenty:

- wniosek wraz aktem założycielskim, który określa typ szkoły lub placówki, nazwę i siedzibę oraz datę rozpoczęcia działalności i przewidywaną liczbę uczniów;

- wskazanie, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych;

- w przypadku szkoły podstawowej – wskazanie, czy w szkole będą zorganizowane oddziały przedszkolne oraz czy szkoła będzie posiadać podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne;

- informację o warunkach lokalowych oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych,

- statut szkoły lub placówki;

- zasięg terytorialny (obwód- nazwy miejscowości) jeśli osoba prowadząca wystąpi z wnioskiem;

-- zezwolenie organu  jst wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty;

- wpis szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej;

- opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;

- wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce oraz informację o ich kwalifikacjach

- zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki wychowania i opieki;

- zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych;

- jeżeli założyciel jest osobą fizyczną – wyciąg z dowodu osobistego zawierający imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i adres do korespondencji;

- jeżeli założyciel jest osobą prawną – nazwa, adres siedziby, aktualny dokument stwierdzający podstawę funkcjonowania osoby prawnej;

Opłaty: Opłat nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy i opłaty: Od decyzji służy odwołanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi:  

 

 
 
 

30

Sprawa: Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej na obszarze gminy
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-427
Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wraz z planem przeprowadzenia zbiórki określającym: 1) cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej; 2) formy przeprowadzenia zbiórki publicznej; 3) termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej; 4) obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona; 5) sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej; 6) liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej; 7) przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków. Załączniki: - dokumenty potwierdzające zarejestrowanie stowarzyszenia, komitetu, - statut stowarzyszenia lub organizacji, a w przypadku komitetu akt organizacyjny,
Opłaty: Opłata skarbowa: - - - od zezwolenia – 82,00 zł,
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy i opłaty: Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Pozwolenie na zbiórkę publiczna może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu. Zapłaty opłaty skarbowej mozna dokonać gotówką w kasie urzędu (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.
 
 
 
 

31

Sprawa: Stypendium szkolne
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87) 56-86-427
Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC
Wymagane dokumenty: Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, zaświadczenia, w tym zaświadczenia o wysokości dochodów oraz inne dokumenty potwierdzające okoliczności uzasadniające przyznanie świadczenia. Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Jeżeli uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość tego stypendium.
Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
Tryb odwoławczy i opłaty: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Opłat nie pobiera się.
Uwagi: Formularz wniosku nie jest obowiązkowy. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 
 
 
 

32

Sprawa: Zasiłek szkolny
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87)  56-86-427
Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC
Wymagane dokumenty: Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, zaświadczenia, w tym zaświadczenia o wysokości dochodów oraz inne dokumenty potwierdzające okoliczności uzasadniające przyznanie świadczenia, w tym potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego i jego wpływ na sytuację materialną ucznia.
Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Opłat nie pobiera się.
Uwagi: Formularz wniosku nie jest obowiązkowy. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.
 
 
 
 

33

Sprawa: Wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek dla osób fizycznych i prawnych
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87)  56-86-428
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności
Wymagane dokumenty:

 

- oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedziby;

- określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania;

- wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych,

c) pozytywną opinię właściwego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywną opinię komendanta Państwowej Straży Pożarnej;

d) statut szkoły lub placówki;

e) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora;

f) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 prawa oświatowego;

g) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej;

h) pozytywną opinię podlaskiego kuratora oświaty;

Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych dokonuje się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia
Tryb odwoławczy: Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub wykreśleniu wpisu niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej przysługuje odwołanie do  Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi:  

 

 
 
 
 

34

Sprawa: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87)  56-86-428
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności
Wymagane dokumenty:

 - wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika;

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;

- kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

- pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika;

- kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy;

- kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy przez młodocianego i zdanie stosownego egzaminu;

- kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika;

- kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

- zaświadczenia o pomocy de mini mis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go  lat albo oświadczenie o wielkości de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takie pomocy w tym okresie;

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis;

- w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki dołączyć także umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę;

- w przypadki zmiany okresu trwania nauki dołączyć niezbędne dokumenty;

Formularze:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ WIELKOŚCI POMOCY DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS

Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: - dofinansowanie przyznaje Wójt Gminy w drodze decyzji  administracyjnej wydanej nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.  Wraz z decyzją pracodawca otrzymuje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.
Tryb odwoławczy: - odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki;
Uwagi: - wniosek składa się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu.

 

 
 
 
 

35

Sprawa: Wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87)  56-86-428
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności
Miejsce składania dokumentów  Wniosek o wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych można wnieść wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego PIU Emp@tia. Wnioski składane są zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw rodziny, zamieszczonymi w systemie PIU Emp@tia
Wymagane dokumenty:

 Wniosek zawierający:

1/ w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2/ numer NIP, o ile wnioskodawcy taki nadano;

3/ decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych wydaną przez Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej;

4/ odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych wydaną przez Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc  w żłobku lub pozytywną opinię Wójta Gminy Raczki potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym;

5/ w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

6/ oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

7/ w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;

8/ informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

9/ adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

10/ informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

11/ wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym;

W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku wójt może zażądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy; 

Opłaty:

Na podstawie rt. 33 ust. 1 i 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz uchwały Rady Gminy Raczki Nr IV/33/19 z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie w wysokości  500 zł;

Opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy wnieść na konto:

03 9367 0007 0030 0300 0198 0191 w BS Rutka Tartak O/Raczki

Termin załatwienia sprawy: Wójt Gminy Raczki dokonuje wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru.
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach.
Uwagi: Szczegółowych wyjaśnień i informacji dotyczących wpisu do rejestru żłóbków i klubów dziecięcych można uzyskać w pokoju Nr 4 pod numerem tel. (87) 56086 428
 
 
 
 

36

Sprawa: Nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87)  56-86-427
Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC
Wymagane dokumenty:

1. Dokumenty stwierdzające tożsamość jubilatów (do wglądu).

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Opłaty:

Wolne od opłaty

Termin załatwienia sprawy: Ok. 6 miesięcy
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Uwagi:

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły nieprzerwanie 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany jest tylko jeden raz, po przeżyciu 50 lat w jednym małżeństwie. Organem uprawnionym do przedstawienia Prezydentowi RP wniosku w sprawie nadania medalu jest w stosunku do mieszkańców woj. podlaskiego jest Wojewoda Podlaski. Urząd Stanu Cywilnego sporządza projekt wniosku, który następnie przesyła do Wojewody Podlaskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie medalu za długoletnie pożycie. O miejscu uroczystości wręczenia Medali za  Długoletnie Pożycie Małżeńskie jubilaci są informowani po odebraniu medali od Wojewody Podlaskiego. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2019, poz. 25),

- Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. 2004, Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).

 
 
 
 

37

Sprawa: Dopisanie do spisu wyborców
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87)  56-86-428
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności
Wymagane dokumenty:

- wniosek o dopisanie do spisu wyborców;

- dokument stwierdzający tożsamość;

Opłaty:

Opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Uwagi:

Wyborca, na swój pisemny wniosek wniesiony do urzędu Gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym dla siebie obwodzie głosowania na obszarze Gminy:

- właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo

- w której czasowo przebywa

- wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy

 Dopisanie do spisu wyborców jest wpisem jednorazowym   (do najbliższych wyborów).

 

 

 
 
 
 

38

Sprawa: Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87)  56-86-428
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności
Wymagane dokumenty:

- wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych,

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

- dokument, który potwierdza interes prawny lub faktyczny,

- dowód opłaty za udostępnienie danych,

- jeśli załatwienie sprawy następuje przez pełnomocnika – dołączyć należy akt pełnomocnictwa,

Opłaty:

- opłata za udostępnienie danych (dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) – 31 zł,

- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (nie podlega opłacie czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa),

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – zgodnie z ustawą – Kodeks postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmownej odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
Uwagi:

 

 

 

 

39

Sprawa:

Rejestr Danych Kontaktowych – baza, w której gromadzone są dane kontaktowe obywatela pozwalające na szybki i skuteczny kontakt w celu powiadomienia o:

- dokumentach gotowych do odbioru,

- rozpatrzeniu złożonych wniosków,

- potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji  w

  prowadzonych sprawach,
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87)  56-86-428
Komórka odpowiedzialna:

- Stanowisko pracy ds. meldunkowych i ewidencji ludności;

- Urząd Stanu Cywilnego;

Wniosek można też złożyć w dowolnym  urzędzie gminy, który ma dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych – niezależnie od miejsca zameldowania.
Wymagane dokumenty:

- wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych do rejestru danych kontaktowych na  obowiązującym formularzu złożony osobiście lub za pomocą komunikacji elektronicznej ( za pośrednictwem profilu zaufanego lub e-dowodu);

- dowód osobisty;

Opłaty:

zwolnione z opłat

Termin załatwienia sprawy: - przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych kontaktowych, tak aby stały się one dostępne w RDK następuje od razu po ich potwierdzeniu kodem przez urzędnika. Jeśli dane mają być usunięte – zostaną one usunięte natychmiast;
Tryb odwoławczy: nie przysługuje
Uwagi:

 Z wnioskiem może wystąpić każdy, kto ma:

- nadany numer PESEL;

- jest osoba pełnoletnią;

 

Rejestr Danych Kontaktowych służy wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednich dotyczących obywatela. Dostęp do danych mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne. Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili można zmienić albo usunąć.

Obywatel sam decyduje czy udostępnia numer telefonu komórkowego, czy adres e-mail lub oba.

 

 

 

40

Sprawa: Uzyskanie numeru PESEL przez cudzoziemca
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 4 tel. (87)  56-86-428
Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko pracy ds. meldunkowych i ewidencji ludności;

Wymagane dokumenty:

Cudzoziemiec , który mieszka w Polsce dokonując zameldowania uzyskuje automatycznie numer PESEL.

Jeśli  cudzoziemiec nie może zameldować się na pobyt trwający dłużej niż 30 dni, a na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany  do posiadania numeru PESEL może złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL ( wniosek musi zawierać przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania numeru PESEL).

Należy przedłożyć:

- ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo;

-umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, z których wynika, że siedziba pracodawcy znajduje się na terenie gminy Raczki;

- pełnomocnictwo – jeżeli wniosek składany jest w czyimś imieniu – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;

- dowód osobisty pełnomocnika – do wglądu – w przypadku jego ustanowienia, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika;
Opłaty:

- czynności nie podlegają opłacie skarbowej;

- opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie;

- opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu;

Termin załatwienia sprawy:

- po złożeniu kompletnego wniosku, numer PESEL nadawany jest od ręki;

- wnioskodawca otrzymuje powiadomienie o nadaniu numeru PESEL;
Tryb odwoławczy: nie przysługuje
Uwagi:  


data wytworzenia2020-01-02
data udostępnienia2020-01-02
sporządzone przez
opublikowane przezMariusz Zalewski
ilość odwiedzin1135
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, tel.: +48 87 56 85 925, fax: +48 87 56 86 410, ug@raczki.pl, www.raczki.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@