Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Raczki
Menu góra
Strona startowa Załatwianie spraw Referat finansowy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat finansowy, bieżące, menu 38 - BIP - Urząd Gminy Raczki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat finansowy

Referat finansowy

KARTY INFORMACYJNE

1

Sprawa: Odroczenie terminu płatności podatku
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. Nr 3 tel. (87) 56-86-417
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy
Wymagane dokumenty: Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku Załączniki: - należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku
Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi:

 

2

Sprawa: Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. Nr 3 tel. (87) 56-86-417
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy
Wymagane dokumenty: Wniosek odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę Załączniki: - należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku
Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

3

Sprawa: Rozłożenie na raty zapłaty podatku
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. Nr 3 tel. (87) 56-86-417
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy
Wymagane dokumenty: Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku. Załączniki: - należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku
Opłaty:  Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.  

4

Sprawa: Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. Nr 3 tel. (87) 56-86-417
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy
Wymagane dokumenty: Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę Załączniki: - należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku
Opłaty: Nie pobiera się 
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

5

Sprawa: Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. Nr 3 tel. (87) 56-86-417
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy
Wymagane dokumenty: Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej Załączniki: - zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych, - rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy, stwierdzające wysokość- wydatków inwestycyjnych
Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.  

 

7

Sprawa: Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. Nr 3 tel. (87) 56-86-417
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy
Wymagane dokumenty: Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę Załączniki: - należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku
Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

9

Sprawa: Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. Nr 3 tel. (87) 56-86-417
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia
Opłaty: Opłata skarbowa1): - od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - od każdego egzemplarza - 21 zł, - od pozostałych zaświadczeń - 17 zł. 1) jeżeli wniosek (zaświadczenie) w konkretnej sprawie, nie podlega lub jest zwolnione od opłaty skarbowej - opłaty tej nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni
Tryb odwoławczy: Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.
Uwagi: Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy. Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

10

Sprawa: Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. Nr 3 tel. (87) 56-86-417
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy
Wymagane dokumenty: Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów Załączniki: - dokument potwierdzający nabycie gruntów (do wglądu)
Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy. 

11

Sprawa: Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. Nr 3 tel. (87) 56-86-417
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym W przypadku braku dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia, okresy pracy mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym położone jest gospodarstwo. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dowód osobisty oraz książeczkę wojskową – w przypadku mężczyzn). Wymagana jest osobista obecność świadków wraz z dowodami osobistymi ( w przypadku emerytów lub rencistów wymagana jest również legitymacja ubezpieczeniowa lub odcinek emerytury / renty) Pracownik urzędu na złożonych na piśmie zeznaniach stwierdza własnoręczność podpisów świadków.
Opłaty: Zwolnione od opłaty skarbowej
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie – „od ręki”
Tryb odwoławczy: Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

12

Sprawa: Poświadczanie oświadczeń stanowiących dowody przy przenoszeniu własności nieruchomości rolnych: 1) oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych, 2) oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym (potwierdzanie kwalifikacji rolniczych).
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. Nr 3 tel. (87) 56-86-417
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy
Wymagane dokumenty: Wniosek o poświadczenie oświadczeń oraz złożone osobiście oświadczenia. 1. Formularz oświadczenia o łącznej powierzchni użytków rolnych, 2. Formularz oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 3. Formularz oświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym.
Opłaty:

Opłata skarbowa: -za wydanie zaświadczenia 17,00 zł  

Termin załatwienia sprawy: Poświadczenia dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni. Termin może ulec przedłużeniu, jeżeli przed poświadczeniem oświadczenia niezbędne będzie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
Tryb odwoławczy: Na postanowienie o odmowie poświadczenia oświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
Uwagi: Ustalone formularze wniosku i oświadczeń nie są obowiązkowe. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówka w kasie urzędu (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

Metryka

data wytworzenia
2020-01-02
data udostępnienia
2020-01-02
sporządzone przez
opublikowane przez
Mariusz Zalewski
ilość odwiedzin
1285
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.